PDA

View Full Version : Địa chỉ các website Công Giáo & Hữu íchdominico_dung
15-04-2010, 12:48 PM
Nguồn chính: http://www.dunglac.org, cùng sưu tầm khácBÁO CHÍ CÔNG GIÁO


● Ủy ban Kinh Thánh - Hội đồng Giám Mục Việt Nam (http://kinhthanhvn.org/home.jhtml?locale=vi)
● Vietcatholic (http://www.vietcatholic.net/)
● Công Giáo Việt Nam (http://www.conggiaovietnam.net/)
● Mạng lưới Dũng Lạc (http://www.dunglac.net/)
● NS Ðức Mẹ Hằng Cứu Giúp (http://www.cuuthe.com/ducmemn.html)
● NS Trái Tim Ðức Mẹ (http://www.dongcong.net/ttdm.htm)
● Người Tín Hữu (http://www.nguoitinhuu.com/)

● Chứng Nhân Đức Kitô VN (http://www.chungnhanduckito.net/)
● Ephata magazine (http://www.dcctvn.com/index.php?showforum=6)
● Abba! Cha ơi! Emagazine (http://www.lasan.org/meditations/menu-abba.htm)
● Gospelnet (http://www.dcctvn.com/index.php?showforum=8)
● Hợp tuyển Thần Học (http://www.htth.org/)
● Tập San Triết Đạo (http://www.vientrietdao.org/)
● Tin Vui (http://www.tinvui.org/trangchu)
●Giáo dục Công Giáo (http://www.giaoducconggiao.net/)

PHÁT THANH, TRUYỀN HÌNH

● Radio Veritas Chân Lý Á Châu (http://www.catholic.org.tw/vntaiwan/veritas/index.html)
● Mẹ Hằng Cứu Giúp (http://www.mehangcuugiup.org/)
● Ðài Phát Thanh Vatican (http://vietvatican.net/) (Việt Ngữ)
● Ðài Phát Thanh Vatican (http://www.oecumene.radiovaticana.org/en1/index.asp)(Anh ngữ)
● 105.5 Đài Vatiacan website (http://www.105live.vaticanradio.org/) (Anh ngữ)
● EWTN (http://www.ewtn.com/) (Anh Ngữ)
● Tin Mừng Sự Sống (http://www.tinmungsusong.org/)
● Sống Tin Giữa Dòng Đời (http://www.vietcatholic.net/radio/index.htm)
● Đức Tin bất khuất (http://www.cttdva.net/dtbk/)
● Giờ Của Mẹ (http://memaria.org/)
● Tìm Về Chân Thiện Mỹ (http://chanthienmy.org/)
● Ánh Sáng Tin Mừng (http://www.donghanh.org/astm%20frame.html)
●Vatican - Đức Giáo Hoàng nới với Giới Trẻ (http://pope2you.net/index.php)
TIN TỨC THẾ GIỚI

● VATICAN Daily News (http://www.vatican.va/phome_en.htm)(Anh Ngữ)
● Zenit Tin tức Rôma (http://www.zenit.org/english/) (Anh ngữ)
● Catholic News Agency (http://www.catholicnewsagency.com/) (Anh ngữ)
● Catholic New Services (http://www.catholicnews.com/) (Anh ngữ)
● AsiaNews (http://www.asianews.it/) (Anh ngữ)
● UCANews (http://www.ucanews.com/) (Anh ngữ)
● CathNews (http://www.cathnews.com/) (Anh Ngữ)
● Spiritual Daily (http://www.spiritdaily.com/)(Anh Ngữ)
● Little Saigòn (http://www.littlesaigonradio.com/)
● VOA (http://www.voanews.com/vietnamese/)
● BBC (http://www.bbc.co.uk/vietnamese/)
● Báo Người Việt (http://nguoi-viet.com/)

CHỦNG VIỆN - DÒNG TU

● Đại chủng viện Hà Nội (http://daichungvienhanoi.com/)
● Dòng Mân Côi (http://www.dongmancoi.org/)
● Dòng Chúa Cứu Thế USA (http://www.cuuthe.com/)
● Dòng Chúa Cứu Thế Dallas USA (http://www.dcctdallas.org/)
● Dòng Chúa Cứu Thế VN (http://www.chuacuuthe.com/)
● Dòng Ngôi Lời (http://www.nolaviet.com/svd/)
● Dòng Ðồng Công (http://dongcong.net/)
● Dòng Tận Hiến (http://www.tanhien.org/icmvn.htm)
● Dòng Nữ Tu ĐaMinh (http://www.nutudaminh.org/)
● Dòng Mến Thánh Giá Phát Diệm (http://vietcatholic.net/mtg/)
● Truyền giáo Việt Nam tại Ðài Loan (http://www.catholic.org.tw/vntaiwan/index.htm)
● CựuChủngSinh LàngSông QuiNhơn (http://www.ccslsqn.com/lien_ket.htm)
● Dòng Đức Mẹ Trinh Vương (http://www.trinhvuong.org/)
● Dòng Truyền Giáo Maryknoll (http://www.maryknoll.org/)
● Dòng Don Bosco (http://boscoviet.org/)
● Dòng Thánh Tâm Chúa Giêsu (http://www.scjvocation.org/)
● Dòng Mến Thánh Giá (http://lhcla.org/codes/vn_index.htm)
● Dòng Lasan (http://www.lasan.org/)
● Tỉnh dòng Đa Minh (http://www.daminh.org/)
● Dòng Thánh Tâm Huế (http://thanhtam.conggiao.net/)
● Dòng Phan Sinh Tại Thế (http://www.psttvnusa.net/)
● Linh Mục Tu Sỹ Việt Nam (http://vietcatholic.net/tusi/)
● Dòng Cát Minh - Hoa Kỳ (http://www.dongcatminh.net/)
● Dòng Kytô Vua VN (http://www.kytovua.conggiao.net/)
● Dòng Tên - Jesuits (http://www.jrs.net/)
● Dòng Tên Việt Nam (http://www.dongten.net/)

GIÁO PHẬN
● Giáo phận Đà Lạt SimonHòa VN (http://www.simonhoadalat.com/)
● Giáo phận Mỹ Tho VN (http://www.tgmmt.org/)
● Giáo phận Hà Nội VN (http://www.giaophanhanoi.org/)
● Giáo phận Lạng Sơn VN (http://www.langson.org/)
● Giáo phận Nha Trang (http://www.gpnt.net/)
● Giáo phận Thanh Hóa VN (http://tgmth.com/)
● Giáo phận Thái Bình VN (http://tgmtb.net/)
● Giáo phận Phan Thiết VN (http://gpphanthiet.net/)
● Giáo hội Viêt Nam (địa chỉ) (http://thanhlinh.net/main/DiaChiGiaoHoiVietNam.htm)
● Giáo phận Đà nẵng (http://giaophandanang.org/)

TRUNG TÂM GIÁO XỨ, CỘNG ĐOÀN
* HOA KỲ


● Nhà thờ (http://www.dunglac.net/lentroi)Đức Mẹ Lên Trời (http://www.dunglac.net/lentroi)
● Liên Đoàn Công Giáo VN ở Hoa Kỳ (http://liendoanconggiao.com/)
● Cộng Đồng Công Giáo VN Orange, US (http://www.vncatholic.org/)
● Cộng Đồng Công Giáo Los Angeles, US (http://mvgtla.com/congdongCGLA/banthuongvu.html)
● Giáo xứ VN San Jose, US (http://www.giaoxuvietnam.com/)
● Giáo xứ CácThánh Tử Đạo VN Tx US (http://www.tdvnhouston.org/)
● Giáo xứ Dũng Lạc Galveston Tx US (http://www.cgvnhouston.org/)
● Giáo xứ Đức Mẹ Cứu Giúp Tx US (http://www.dmhcg.org/)
● Giáo xứ Đức Mẹ Lộ Đức Tx Us (http://www.loduc.org/)
● Giáo xứ Chúa Kitô Vua, Tx Us (http://www.kitovuatexas.org/)
● Giao xứ Maria Nữ Vương, Lusiana US (http://www.maryqueenofvietnam.org/)
● Giáo Xứ NữVương Tử Ðạo VN Colorado US (http://www.catholicvn.net/)
● Giáo xứ Thánh Giuse Hiền US (http://www.giaoxuthanhgiusehien.net/)
● Giáo xứ Các Thánh Tử Đạo VN Hawaii (http://www.vietmartyrs-honolulu.net/)
● Giáo xứ Các Thánh Tử Đạo VN Arlington VA, US (http://www.cttdva.net/)
● Giáo xứ Mẹ Việt Nam Hoa-Thịnh-Đốn US (http://www.gxmvn.org/)
● Giáo xứ Thánh Tôma St Louis US (http://www.gxmvn.org/)
● Giáo xứ Đức Mẹ LaVang Oregon US (http://www.gxlavangoregon.com/)
● Tòa án Giáo phận Galveston TX (http://www.diogh.org/Tribunal/main-vietnamese.htm)
● Giáo xứ Orlando, Florida Us (http://www.gxvnorlando.org/)
● Cộng đoàn Anaheim US (http://www.vncatholic.org/congdoan/index.htm)
● Cộng đoàn Chúa Kitô Vua Columban US (http://www.cdstcolumban.org/)
● Cộng đoàn HuntingtonBeach US (http://www.suyniem.com/)
● Cộng đoàn Orange US (http://www.cdorange.org/)
● Cộng đoàn St Polycarp US (http://www.cdstpolycarp.org/)
● Cộng đoàn Tam Biên US (http://www.cdtambien.org/)
● Cộng đoàn Saddleback US (http://www.cdsaddleback.org/)
● Cộng đoàn Thánh Linh US (http://www.cdthanhlinh.org/)
● Cộng đoàn Đức Mẹ Vô Nhiễm US (http://www.cdttvndm.org/)
● Nhà thờ Đức Mẹ Lên Trời US (http://www.ducmelentroi.com/)
● Đền Thánh Mẹ Dâng Con, Corona US (http://www.dongcong.net/corona.htm)

* CANADA *


● Giáo xứ Thánh Giuse Vancouver (http://www.stjosephvancouver.ca/vn/)
● Giáo xứ CácThánh T Đạo VN (http://www.vietcatholicmontreal.net/)
● Giáo xứ Đức Mẹ La Vang Ottawa (http://lavangparish.org/v_home.html)

* ÂU CHÂU *


● Văn Phòng Phối Kết Roma (http://www.phoiket.net/)
● Đức Hồng Y Thuận Foundation (http://www.card-fxthuan.org/menu/)
● Trung Tâm Mục Vụ Luân Đôn (http://www.lavang.co.uk/)
● Trung Tâm Mục Vụ Borsum, Đức (http://www.mucvu-borsum.de/)
● Giáo xứ Nữ Vương Hòa Bình Đức (http://www.gxnvhb.de/viet04/home.php)
● Cộng Đoàn Thánh Giuse Hiển Đức (http://www.songductin.de/)
● Cộng đoàn Công Giáo Paderborn Đức (http://www.songdao.de/)
● Giáo xứ Các Thánh Tử Đạo VN Đức (http://www.gxvn-stuttgart.de/index.php)
● Công Giáo VN Miền Tây Thuỵ Sĩ (http://www.chiase.com/)
● Giáo xứ Việt Nam Pháp (http://giaoxuvnparis.com/)
● Giáo xứ Thánh Mẫu Hòa Lan (http://www.thanhnienthanhmau.nl/)
● Giáo xứ Các Thánh Tử Đạo VN Hòa Lan (http://giaoxucttdvn.homedns.org/)
● Cộng Đồng Công Giáo VN Sydney Úc (http://www.vietcatholicsydney.net/)
● Cộng Đồng Công giáo VN Brisbane Úc (http://www.cdcgvnbrisbane.net/)
● Công giáo VN ở Nga (http://www.cgvn.narod.ru/)

* VIỆT NAM *


● Giáo hạt Phú Yên (http://www.ghphuyen.org/)
● Giáo xứ Ba Làng Choa (http://www.balangchoa.org/)
● Bình Cang (http://www.binhcang.com/)
● Giáo xứ Ngọc Thạch - Kiên Giang (http://www.ngocthach.com/)
● Giáo xứ Bắc Thần - Đồng Nai (http://bacthan.com/)
● Giáo xứ Hàng Xanh (http://www.giaoxuhangxanh.net/)
● Trung Tâm Thánh Mẫu Toàn Quốc LaVang (http://www.lavang.com.vn/)
● Giáo xứ Tuy Hòa (http://www.phuyencatholic.net/)
● Giáo xứ Mỹ Hòa (http://www.gxmyhoa.net/)
● Giáo xứ Hòa Thắng (http://hoathang.conggiao.net/)
● Giáo xứ Tân Hương (http://motdoitrian.com/)
● Giáo xứ Long Châu (http://longchau.conggiao.net/)
● Giáo xứ Nghĩa Hòa (http://nghiahoa.conggiao.net/)
● Giáo xứ Ngãi giao (http://ngaigiaochurch.netfirms.com/)
● Giáo xứ Thái Hà (http://thaiha.conggiao.net/)
● Giáo xứ Tân Châu (http://gxtanchau.hnsv.com/) - Giáo hạt Long Xuyên - An Giang
● Giáo xứ Thanh Xuân (http://thanhxuan.conggiao.net/)
● Giáo xứ Nghĩa Hòa (http://nghiahoa.conggiao.net/)
● Giáo xứ Cát Xuyên (http://catxuyen.conggiao.net/)
● Giáo xứ Định Hải (http://dinhhai.conggiao.net/)
● Giáo xứ Phủ Lý (http://phuly.conggiao.net/)
● Giáo xứ Ninh Mỹ (http://www.ninhmy.conggiao.net/)
● Thiếu nhi Bắc Hà (http://www.bacha.conggiao.net/)
● Giáo xứ Ninh Mỹ (http://ninhmy.conggiao.net/)
● Giáo xứ Tân Hòa (http://www.tanhoa.conggiao.net/)
● Thiếu nhi GX Thanh Xuân - GP Phan Thiết (http://thieunhithanhxuan.forumotion.net/)
● Giáo xứ Phan Rang (http://gxphanrang.net/diendan/)

dominico_dung
15-04-2010, 12:49 PM
PHONG TRÀO, HỘI ĐOÀN, TỔ CHỨC

● Phong Trào Cursillo VN Orange US (http://www.vietcursillo.com/)
● Phong Trào Crusillo Boston US (http://www.vietcursillo.info/)
● Phong Trào Cursillo Trung Ương US (http://www.cursillovietinusa.com/)
● Phong Trào Cursillo Úc (http://vietcatholic.net/cursillo-au/homepage.asp)
● Thăng Tiến Hôn Nhân Orange US (http://www.ttmhcg.com/songnguyen/index.html)
● Thăng Tiến Hôn Nhân SanJose US (http://www.tthngd.net/)
● Thăng Tiến Hôn Nhân Úc (http://members.iinet.net.au/%7Ecttthngd/)
● Liên đoàn Liên Minh Thánh Tâm US (http://liendoanlmtt.conggiao.net/)
● Giới trẻ Công Giáo Hải Ngoại (http://www.gioitre.org/)
● Giới trẻ Công Giáo Việt Nam (http://www.tinvui.org/) Tin vui
● Mục Vụ Giới Trẻ Los Angeles US (http://mvgtla.com/)
● Thời Điểm Maria US (http://www.thoidiemmaria.net/)
● Hội Thộng Điệp Đức Mẹ US (http://www.thongdiepducme.org/)
● Thiếu nhi Fatima US (http://www.tnfatima.org/)
● Gia Trang Của Mẹ Maria (http://www.nolaviet.com/avemaria/index.htm)
● Nữ Vương Hòa Bình (http://nuvuonghoabinh.org/)
● VietTeen-Giới trẻ Việt (http://vieteen.com/)
● Dẫn lễ và Lời nguyện giáo dân (http://vietcatholic.net/danle/)
● Hạt cải - Trang Giáo lý (http://www.hatcai.net/)
● Mạng Lưới Cầu Nguyện - PrayR-Us (http://www.thanhlinh.net/)
● Tìm hiểu phong trào Thánh Linh (http://www.thanhlinh.net/thanhthan/)
● Phong trào Thánh Linh California (http://www.canhtandacsung.com/)
● Phong trào Thánh Linh Texas (http://www.thanhlinh.com/)
● Đạo Binh Đức Mẹ (http://www.daobinh.com/)
● Phong Trào Thiếu Nhi Thánh Thể US (http://www.tntt.org/)
● Phong Trào Thiêu Nhi Thánh Thể Úc (http://www.tntt-aus.org/)
● Phong Trào Thiêu Nhi Thánh Thể Pháp (http://tntt.free.fr/)
● Thiếu Nhi TT Bidong Sungei (http://www.tnttbs.conggiao.net/)
● Thiếu Nhi Nữ Vương Hòa Bình (http://nvhb.org/)
● Thiếu nhi Đồng Hành (http://tnttdonghanh.conggiao.net/)
● Phong Trào Linh Thao (http://www.linhthao.com/)
● Ðồng Hành (http://www.donghanh.org/)
● Đồng hành Massachusetts (http://www.donghanhmass.conggiao.net/)
● Gia đình Đồng Hành (http://donghanh.conggiao.net/)
● Lên Đường (http://www.lenduong.net/)
● Nhóm Ca Trưởng (http://www.catruong.com/)
● Tài Liệu Đài Phát Thanh Chân Lý Á Châu (http://www.catholic.org.tw/vntaiwan/vntaiwan.htm) (Veritas)
● Tài Liệu Tín Lý Công Giáo (http://vietcatholic.net/tailieu/index.htm) (Vietcatholic)
● Các Thánh Tử Đạo VN (http://vietcatholic.net/cttdvn/mucluc.html)
●Huynh Trưởng Chính tòa - GP Phan Thiết (http://www.huynhtruongchinhtoa.blogspot.com/)
● Sinh viên Công Giáo Bùi Chu (http://ninhmy.conggiao.net/caugiay/index.php)
CA ĐOÀN - GIỚI TRẺ


● Thánh ca Việt Nam (http://thanhcavietnam.net)
● Ban Thánh Nhạc Giáo phận Nha Trang (http://banthanhnhacnt.net/ThanhNhac/#Home)
● Thánh Nhạc Online (http://thanhnhaconline.com/)
● Việt nam Thánh ca (http://www.vietnamthanhca.com/)
● Khúc cảm tạ (http://www.khuccamta.net/)
● Nhóm Ca Trưởng (http://www.catruong.com/)
● Lm Văn Chi (http://www.paulvanchi.net/)
● Lm Nguyễn Văn Tuyên (http://www.dangchuatinhcon.com/)
● Lm Ng Hùng Cường - Ng Mộng Huỳnh (http://www.thanhcamoi.com/)
● Nhạc sỹ Phạm Đức Huyến (http://www.phamduchuyen.com/)
● Ca đoàn Cung Việt (http://cungviet.org/)
● Ca đoàng Đồng Tâm (http://dongtam.org/)
● Ca đoàn Vào đời Pháp (http://www.vaodoi.net/)
● Ca đoàn Phục Sinh (http://www.phucsinhchoir.8m.com/)
● Ca đoàn Phanxicô (http://www.freewebs.com/cadoan_phanxico/)
● Ca đoàn Vào đời Washington US (http://www.vaodoi.com/)
● Ca đoàn Hướng Dương (http://www.huongduong.org/)
● Ca đoàn Kitô Vua SJ US (http://www.kitovua.org/)
● Ca đoàn Hồng Ân SJ US (http://www.honganchoir.com/)
● Ca đoàn Đồng Tâm SJ US (http://dongtam.org/)
● Ca đoàn Mẫu Tâm SJ US (http://www.mautam.org/)
● Ca đoàn Hy Vọng Sacramento US (http://www.cadoanhyvong.org/)
● Ca đoàn Maria Mađalêna (http://www.cdmariamadalena.conggiao.net/)
● Ca đoàn Cecilia MA US (http://www.ceciliachoir.com/)
● Ca đoàn Cecilia Wa US (http://www.ceciliachoirwa.com/)
● Ca đoàn Thanh Niên Vào Đời Wa US (http://www.vaodoi.com/)
● Ca đoàn Hiển Linh Ca US (http://www.hienlinh.net/)
● Ca đoàn Thánh Linh SJ US (http://www.thanhlinh.org/)
● Ca đoàn Thiên Ân (http://www.thienan.net/)
● Ca đoàn AveMaria CungViet Canada (http://lavangparish.org/v_choir.html)
● Ca đoàn Têrêsa Canada (http://cadoanteresa.conggiao.net/)
● Ca đoàn Thánh gia TX US (http://www.geocities.com/cadoanthanhgia/)
● Ca đoàn Thánh Giuse Tx US (http://www.cadoangiuse.com/)
● Ca đoàn La Vang Tx US (http://e.domaindlx.com/cadoanlavang/)
● Ca đoàn Thánh Linh Texas US (http://www.thanhlinhchoir.com/)
● Ca đoàn Cecilia Texas US (http://www.cdcecilia.com/)
● Ca đoàn Cecilia Arizona US (http://cdcecilia.org/)
● Ca đoàn Trinh Vương Texas US (http://www.cadoantrinhvuong.com/new/indexframe.html)
● Ca đoàn Gloria, Lousiana US (http://www.cadoangloria.org/)
● Ca đoàn Việt Linh (http://www.cadoan.com/)
● Ca đoàn Cung Việt (http://cungviet.org/)
● Hồng Ân Thiên Chúa (http://www.honganthienchua.org/)
● Ca đoàn Ngôi Ba Úc (http://www.ngoiba.net/)
● Giới trẻ Công Giáo Hải Ngoại (http://www.gioitre.org/)
● Giới trẻ Công Giáo Việt Nam (http://www.tinvui.org/)
● Mục Vụ Giới Trẻ Los Angeles US (http://mvgtla.com/)
● Đại Hội Giới Trẻ 2005 tại Kolh, Đức (http://www.dhgt-2005.net/)

HỘI TỪ THIỆN - TRỢ GIÚP

● (http://thanhlinh.net/)Danh Sách Nơi VN Cần Giúp Đỡ (http://thanhlinh.net/BacAi/DanhSachTuThien.htm)


● Hội Bảo Trợ Ơn Gọi Cộng Đồng CG-VN - Tổng GP Sydney, Australia (http://www.hbtog.org/)
● Project Vietnam (http://projectvietnam.net/)
● Hội bác ái Phanxicô (http://www.hoibacaiphanxico.org/)
● Extend Your Heart - Giúp đỡ trẻ em Việt Nam (http://www.crosswinds.net/%7Efolove/)
● Hội Tình Thương (http://www.tinhthuong.net/)
● SapVN-Chữ Thập Xanh (http://www.sap-vn.org/)
● Lửa Việt (http://www.luaviet.org/)
● Bạn người cùi (http://www.nguoicui.org/)
● Lê Bảo Tịnh - Giúp các cha hưu trí (http://www.lebaotinh.org/)
● Family with Children from Vietnam (http://www.fcvn.org/)
● Hội Chân Phước Đamiên (http://www.damientheleper.org/)
● Hội Bác ái Bạn Trẻ Em Nghèo (http://bantreemngheo.conggiao.net/)
● VietHope (http://www.viethope.org/)
● Hội S.A.R.A (http://www.niemhyvong.com/unicode/)
● Care2Share (http://www.care2share.org/)
● AmeriAsian Network (http://www.amerasiannetwork.org/)
● PeaceTreeVietnam (http://peacetreesvietnam.org/)
● SeaCap (http://seacap.org/)
● Sourires du Vietnam (http://souriresduvietnam.free.fr/)
● Gia đình Phục Sinh - giúp người nghiện thuốc (http://www.phucsinh.org/)

NHỮNG NƠI ÐỨC MẸ VÀ CHÚA GIÊSU HIỆN RA

● Ðức Me Medjugorje USA (http://www.medjugorje.org/)
● Ðức Me Medjugorje Bosnia (http://www.medjugorje.hr/)
● ChildrenOfMedjugorje - Sr. Emanuel (http://www.childrenofmedjugorje.com/)
● Ðức Mẹ Fatima - Bồ Ðào Nha (http://www.fatima.org/)
● Ðức Mẹ Guadalupe - Mễ Tây Cơ (http://www.sancta.org/)
● Phenomenontoday Các hiện tượng lạ (http://phenomenontoday.com/homevn.php)
● Ðức Mẹ LaVang VN (http://www.lavang.com.vn/)
● Tài liệu về Đức Mẹ LaVang VN (http://www.catholic.org.tw/vntaiwan/lavang/lavang.htm)
● Ðức Mẹ Naju - Ðại Hàn (http://www.marys-touch.com/)
● Garabandal - Tây Ban Nha (http://www.garabandal.org/)
● Ðức Mẹ Lộ Ðức - Pháp (http://www.lourdes-france.com/)

CÁC TỔ CHỨC, TRANG WEB CÔNG GIÁO

● Thân Nho (http://www.thannho.com/)
● Viện Triết Đạo VN (http://www.vientrietdao.org/)
● TinVui.net (http://www.tinvui.net/)
● Tinh Thân (http://tinhthan.tripod.com/)
● Những hạt mầm mới (http://nhunghatmammoi.conggiao.net/)
● Gia trang Tử đạo Kẻ Sặt (http://www.vnet.org/kesat/index.htm)
● ChuaGiesu.com CD,DVD (http://www.chuagiesu.com/)
● Cơ Sở Truyền Thông & Nguyệt San Dân Chúa (http://danchuausa.net/)

NHŨNG WEBSITES HỮU ÍCH


● New Orleans Việt - nolaviet (http://www.nolaviet.com/)
● Truyền Giáo Đài Loan (http://www.catholic.org.tw/vntaiwan/vntaiwan.htm)
● Simon Hòa Đà Lạt (http://www.simonhoadalat.com/)
● Navasa (http://www.navasa.org/)
● Việt Võ Đạo (http://www.vovinam-via.org/)
● Nối kết webs Văn Hóa (http://www.saigonbao.com/TVN-VH.htm)
● Sài gòn Báo (http://www.saigonbao.com/)
● Người Việt (http://www.nguoi-viet.com/)
● Văn Nghệ Truyền Thanh (http://www.kicon.com/vntt)
● Little Saigon Radio (http://www.littlesaigonradio.com/new)
● Việt Nam Hải Ngoại (http://www.radiovncr.com/)
● Radio Vatican (Việt ) (http://www.vietvatican.net/)
● Zenit (http://www.zenit.org/)
● Vatican (http://www.vatican.va/phome_en.htm)

● Toàn bộ Kinh Thánh Cựu Ước, Tân Ước (http://www.thanhlinh.net/thanhkinh/index.htm)
● Tự điển Kinh Thánh ABC (http://thanhlinh.net/thanhkinh/hochoi/tudienabc.htm)
● Tự điển Tín lý Thần học (http://www.catholic.org.tw/vntaiwan/vntudien.htm)
● Tự điển Phụng Vụ (http://www.catholic.org.tw/vntaiwan/phungvu/phungvu.htm)
● Sacredspace (http://www.sacredspace.ie/) (Anh Ngữ)
● Tự điển tiếng Việt (http://www.ksvn.com/anhviet_new.htm)
● Tự điển tiếng Việt (http://www.tinhvan.com.vn/)
● Kinh nguyện tiếng Anh (http://www.scborromeo.org/prayers.htm)
● Mẹ Têrêsa Calcutta (http://www.nguoitinhuu.com/tamlinh/Teresa/default.htm)
● Giáo lý dự tòng (http://gxvndutong.org/)
● Viet Nam Service (http://vnservice.jceao.net/)
● Nhà Sách Tự Lực (http://www.tulucmall.com/)
● Lên Đường (http://www.lenduong.net/)
● Tin Vui (http://www.tinvui.org/)
● Ca Sĩ Ngọc Huệ (http://www.ngochue.com/)
● Erct.com (http://www.erct.com/)
● LangTieu (http://www.langtieu.com/)
● Vườn Trẻ (http://www.vuontre.com/)
● Đất Nước và Con Người (http://www.catholic.org.tw/vntaiwan/writing/vietnam.htm)
● VietCyber (http://www.vietcyber.net/)
● Nhà Magazine (Anh) (http://www.nhamagazine.com/)
● Đàn Chim Việt (http://www.danchimviet.com/)
●Hãy Yêu Thương Nhau (http://hayyeuthuongnhau.org)
●Nhịp cầu hạnh phúc (http://nhipcauhanhphuc.org/)
●Giáo lý hôn nhân (http://thanhcavietnam.net/forum/%C3%A2%C2%97%C2%8F)
● Ơn gọi (http://ongoi.net/)
● Trang web Lm Nguyễn Ngọc Thế (http://mitglied.lycos.de/ngocthesj/)
● Trang web Lm Nguyễn Trung Tây (http://www.nguyentrungtay.com/)
● Trang Các Thánh Tử Đạo Việt Nam - Vietcatholic (http://vietcatholic.net/cttdvn/unicode/mucluc.html)
● Trang Các Thánh Tử Đạo Việt Nam - TTCGVN (http://www.vncatholic.org/thanhtudaovn/)
● Thư Viện Công giáo (http://www.catholic-library.org.uk/) (Anh Ngữ)
● Trung Tâm Văn Hóa Nguyễn Trường Tộ (http://ttntt.free.fr/)
● Trang web Bùi Hữu Thư - Như Mai (http://members.cox.net/thumaibui/)
● Hình ảnh cổ xưa của Việt Nam (http://nguyentl.free.fr/).
● Web Hosting miễn phí cho các giáo xứ, hội đoàn (http://www.conggiao.net/)